Imprint për Arkitekti Im

Informacion

Adresa: Rruga Ismail Qemali 30, Tiranë

Kodi Postar: 10001

Telefoni: +355 69 40 12132

E-mail: info@arkitekti-im.com

Mohim

Përgjegjësia për përmbajtjen

E gjithë përmbajtja në faqen tonë të internetit është krijuar me kujdesin më të madh dhe sipas njohurive tona. Megjithatë, ne nuk mund të garantojmë që përmbajtja është e saktë, e plotë ose e përditësuar. Si ofrues shërbimi, ne jemi përgjegjës për përmbajtjen tonë në këto faqe sipas Seksionit 7, Paragrafi 1 i Aktit Gjerman të Telemedias (TMG). Sipas §§ 8 deri në 10 TMG, megjithatë, ne si ofrues shërbimi nuk jemi të detyruar të monitorojmë informacionet e transmetuara ose të ruajtura të palëve të treta ose të hetojmë rrethanat që tregojnë aktivitet të paligjshëm. Detyrimet për të hequr ose bllokuar përdorimin e informacionit sipas ligjeve të përgjithshme mbeten të paprekura.

Megjithatë, përgjegjësia në këtë drejtim është e mundur vetëm nga momenti në të cilin merret dijenia për një shkelje specifike të ligjit. Sapo të marrim dijeni për shkeljet e mësipërme, do ta heqim menjëherë këtë përmbajtje.
Kufizimi i përgjegjësisë për lidhjet e jashtme

Faqja jonë e internetit përmban lidhje me uebsajte të jashtme të palëve të treta. Ne nuk kemi asnjë ndikim në përmbajtjen e këtyre faqeve të internetit të lidhura drejtpërdrejt ose tërthorazi. Për këtë arsye, ne nuk mund të marrim asnjë përgjegjësi për korrektësinë e përmbajtjes së “lidhjeve të jashtme”. Ofruesit ose operatorët (autorët) përkatës të faqeve janë përgjegjës për përmbajtjen e lidhjeve të jashtme.

Lidhjet e jashtme u kontrolluan për shkelje të mundshme ligjore në kohën e vendosjes së lidhjes dhe ishin pa përmbajtje të paligjshme në kohën kur u vendos lidhja. Një rishikim i vazhdueshëm i përmbajtjes së lidhjeve të jashtme nuk është i mundur pa prova konkrete të një shkeljeje. Në rastin e lidhjeve të drejtpërdrejta ose të tërthorta me faqet e internetit të palëve të treta që janë jashtë fushës sonë të përgjegjësisë, përgjegjësia do të ekzistonte vetëm nëse do të bëheshim në dijeni për përmbajtjen dhe ishte teknikisht e mundur dhe e arsyeshme që ne të parandalonim përdorimin në rast të përmbajtje të paligjshme.

Ky mohim i përgjegjësisë zbatohet gjithashtu për lidhjet dhe referencat e vendosura nga pyetësit, postimet në blog dhe të ftuarit e forumit të diskutimit në faqen tonë të internetit “emri i domenit tuaj”. Ofruesi i shërbimit të faqes së cilës i është referuar është vetëm përgjegjës për përmbajtje të paligjshme, të pasakta ose jo të plota dhe në veçanti për dëmet që vijnë nga përdorimi ose mospërdorimi i një informacioni të tillë, jo personi që thjesht i referohet publikimit përkatës nëpërmjet lidhjeve.

Nëse marrim dijeni për ndonjë shkelje ligjore, ne do të heqim menjëherë lidhjet e jashtme.
E drejta e autorit

Përmbajtja dhe veprat e publikuara në faqen tonë të internetit i nënshtrohen ligjit gjerman për të drejtën e autorit (http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/urhg/gesamt.pdf). Dyfishimi, përpunimi, shpërndarja dhe çdo lloj shfrytëzimi i pronësisë intelektuale në këndvështrimin ideal dhe material të autorit jashtë kufijve të së drejtës së autorit kërkon pëlqimin paraprak me shkrim të autorit përkatës ligjin e të drejtës së autorit iSd (http://www. gesetze-im-internet.de/bundesrecht/urhg/gesamt.pdf ). Shkarkimet dhe kopjet e kësaj faqeje lejohen vetëm për përdorim privat dhe jokomercial. Nëse përmbajtja në faqen tonë të internetit nuk është krijuar nga ne, të drejtat e autorit të palëve të treta duhet të respektohen. Përmbajtja e palëve të treta është shënuar si e tillë. Nëse megjithatë viheni në dijeni për një shkelje të së drejtës së autorit, ju kërkojmë që të na informoni në përputhje me rrethanat. Sapo të marrim dijeni për shkelje ligjore, ne do ta heqim menjëherë këtë përmbajtje.