Tavanet e varur
Gypsum-Ceiling-Designs-For-Hall.jpg

disa fjalë

A janë edhe të dobishëm tavanet e varur? Shpesh besohet se një tavan i varur ka vetëm një funksion estetik. Epo, dijeni se tavani i rremë në fakt ka mbi të gjitha një funksion praktik. Ka të paktën dy funksione kryesore: - riproporcionim të ambientit; - mbulim të linjave të impianteve. Në ambiente të vogla, si p.sh. banjat, futja e një tavani të rremë është e dobishme për t'i dhënë proporcionin e duhur mjedisit, i cili, duke ulur pak tavanin, bëhet menjëherë më i madh. Për më tepër, në rinovime, shpesh është e vështirë të kalohen të gjitha sistemet në tokë, për shkak të shtreave të dyshemesë me trashësi të reduktuar ose për shkak të një numri të konsiderueshëm sistemesh. Tavani i rremë e zgjidh këtë problem, duke lejuar që edhe sistemet elektrike të kalojnë nëpër të (që kështu do të jetë edhe më e lehtë për t'u mirëmbajtur në të ardhmen). Dhe nëse zgjidhni një sistem kondicionimi me kanale, atëherë tavani i varur bëhet i domosdoshëm! Natyrisht, tavani i varur që do përdoret për të zgjidhur aspektet praktike kthehet pastaj në një mbështetje e shkëlqyer për strehimin e ndriçimit. Dhe ju, jeni pro apo kundër tavanit të rremë?
Data: 2023-01-10